Orkel

Orkel 2018

Vinneren av HMS-prisen 2018 er en veletablert bedrift.

Vi i HMS-tjenesten har observert hvordan de har jobbet jevnt og trutt i mange år og hvordan ting har utviklet seg underveis.  Måten å jobbe på er litt endret, da det tidligere var det permer og mapper med rutiner og prosedyrer, mens de nå bruker et elektronisk HMS-system. Men det er mange forhold som gjør at de får HMS-prisen.

 

Det er først og fremst arbeidet med og for de ansatte, der mennesket er i fokus!

De fleste opplever hindringer i livet sitt innimellom. Da kan det påvirke arbeidsevnen. Dette har vinneren tatt tak i på sin egen måte, ved å skape et rom for å si fra om at en strever, de har markedsført ei åpen dør for de som trenger noen å snakke med. Vårt inntrykk er at det tilbudet har vært godt kjent i bedriften, og at ansatte har opplevd at det er en lav terskel for å ta opp ting hvis de sliter med noe. Dette sier noe om menneske- og verdisyn, og det er viktig fundament for å skape et godt arbeidsmiljø.

Det de tar opp behøver ikke å være jobbrelaterte ting, men det kan være ting som påvirker arbeidsevnen. Da er det godt å ha en person man har tillitt til, en det er lett å gå inn til og som ønsker å snakke med deg og som har tid til å lytte til deg. Noen ganger løses saken fort og greit, mens det andre ganger må bistand fra andre til for å komme videre. Kanskje må det tilrettelegging til en stund før ting blir greit igjen. Denne praksisen tror vi har vært veldig lønnsomt for bedriften og ikke minst en god trygghet for de ansatte.

 

Vinneren har også gjort mye på IA-området med tilrettelegging og forbedring – jobber aktivt og oppnår gode resultater. De er veldig flinke til å innføre forbedringer som reduserer belastningen på de ansatte.

Et annet forhold vi har merket oss er tiden som settes av til HMS-arbeid. Det er avgjørende for at HMS skal bli en naturlig del av arbeidshverdagen. Vinnere er villig til å bruke tid og ressurser på arbeidet hvor det også legges opp til bred medvirkning, hvor ansatte og verneombud bidrar når det er aktuelt.

Vinneren har jobbet systematisk med kartlegging, risikovurderinger, avvikshåndtering og opplæring. De har helsesamtaler og målinger og gjennomfører AMU-møtene etter boka. De søker også råd fra oss eller andre når det er ting de ikke har kompetanse på selv. De tenker også HMS i byggesaker slik at HMS i nybygg er gjennomtenkt før bygget står ferdig.

De ønsker et HMS-systemet som skal fungere i praksis og det skal være brukervennlig og lett tilgjengelig.
Bedriften har etter hvert kommet over i et internasjonalt marked, de har modernisert seg og innført nye metoder som er krevende for mange. Ting må organiseres på en ny måte og folket må kanskje ta innover seg store endringer som kan smerte, men bedriften må gjennomføre for å henge med i utviklingen og i konkurransen med andre. Oppe i alt dette har de maktet å fortsette det systematiske arbeidet med bred medvirkning og AMU-møter som de alltid har hatt.

 

Vinneren har altså mange som har bidratt i mange år, der noen har sørget for systematikken og det kontinuerlige forbedringsarbeidet med bla avvikshåndtering, mens andre får bruke tid på   menneskene, de ansatte, verneombudene og hovedverneombudet får være pådrivere for å få til utvikling mens andre ser helheten og passer på at HMS ivaretas både ved innkjøp, ombygginger og utbygginger. Ledelsen på sin side, legger føringer og legger til rette for at HMS-arbeidet skal skje og deltar selv aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø.

 

Vi i HMS-tjenesten liker det vi ser, og er glade over å kunne si at Orkel er vinner av årets HMS-pris!

 

 

Kriterier

1. HMS-prisen offentliggjøres og deles ut i desember hvert år på HMS-tjenestens julemøte.

2. HMS-prisen kan tildeles en person, virksomhet eller institusjon.

3. Kriterier for å få prisen er at vedkommende har utmerket seg med innsats utover det vanlige eller forventede innen HMS-området og/eller har resultater ut over det forventede å vise til.

4. Forslag på kandidater skal etterlyses via mail til kundene, via lokalavisa og HMS-tjenestens hjemmeside og Facebookprofil. De ansatte, ledelsen og styret i HMS-tjenesten kan også foreslå kandidater. Forslag til kandidater skal sendes/leveres daglig leder i HMS-tjenesten.

5. Jury for HMS-prisen er:
Daglig leder i HMS-tjenesten.
En representant for fagpersonellet i HMS-tjenesten - dette for å sikre at HMS-status og HMS- utvikling ute hos kundene blir vektlagt i tildelingen.
En representant fra styret i HMS-tjenesten.

6. Daglig leder har ansvar for å finne en egnet person til å dele ut HMS-prisen hvert år.

7. Prisen er et maleri/kunstverk som skal symbolisere HMS-tjenestens visjon "Godt arbeidsmiljø lønner seg" og som underbygger HMS-tjenestens verdigrunnlag Respekt, Kvalitet og Arbeidsglede.

8. HMS-tjenesten har rett til å omtale vinneren på hjemmesiden og Facebookprofilen.

9. HMS-tjenesten forbeholder seg retten til ikke å dele ut prisen dersom juryen kommer fram til at ingen tilfredsstiller kriteriene.

« Tilbake til wall of fame