Arbeidsmiljøloven setter krav til arbeidsgiver om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette innebærer blant annet å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten. Videre innebærer dette at alle bedrifter skal gjennomføre overvåkning av arbeidsmiljøet, for å få kartlagt hvorvidt de ansatte utsettes for påvirkninger som kan være helseskadelige. Kjemikalieforskriften beskriver at dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere at forurensningen i arbeidsatmosfæren er på et fullt forsvarlig nivå, skal det gjennomføres regelmessige målinger. Slike målinger skal også gjennomføres når det er foretatt endringer i virksomheten som kan øke arbeidstakernes eksponering for kjemikalier.

Ved å gjennomføre en måling får bedriften kartlagt om ansatte utsettes for helseskadelig eksponering, og dermed et godt grunnlag for å sette i verk tiltak som virker. HMS-tjenesten har omfattende erfaring og kompetanse for å bistå bedrifter i å gjennomføre slike målinger.