Ingen nedgang i antall dødsulykker

Hvert år dør mellom 40 og 50 mennesker på jobb! Det er ingen nedgang i antall årlige dødsulykker siden årtusenskiftet, men nesten alle ulykkene kunne vært unngått. Det viser ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har analysert dødsulykkene i de næringene som har flest arbeidsskadedødsfall:

 • Bygg-og anlegg
 • Industri
 • Jordbruk
 • Transport og lagring

-Ulykker kan og skal forebygges. Våre analyser viser at mange av ulykkene kunne vært
unngått, og at mange virksomheter ikke forebygger godt nok. Ofte er det enkle grep som skal til for å unngå at folk blir syke, skadet eller mister livet på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Gjennomgående funn når Arbeidstilsynet går bak dødsulykkene er at det ikke var satt inn gode
nok tiltak for å ivareta sikkerheten. Ofte er det ikke gjort risikovurderinger, eller risikovurderingene er ikke gode nok.

-Risikovurdering handler enkelt sagt om at arbeidsgiver må skaffe seg oversikt over hva som kan være farlig på arbeidsplassen, iverksette tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår og begrense skadeomfanget hvis ulykker likevel skjer, sier Finboe Svendsen.


Typiske kjennetegn ved dødsulykkene er at:

 • kjøretøy er involvert i en stor andel av dødsulykkene i alle de fire næringene
 • ulykkene skjer i forbindelse med avvikssituasjoner, som for eksempel vedlikehold som
  gjøres etter at en feil eller problem oppstår med maskiner og utstyr.

 

Seks råd for sikkert arbeidsmiljø:

 • Gjør gode risikovurderinger sammen med de ansatte. Skaff oversikt over hva som kan
  gå galt og hva som må til for å unngå uheldige hendelser og begrense skadeomfanget hvis ulykker likevel skjer
 • Risikovurderingen må føre til handling. Iverksett de nødvendige tiltakene.
 • Risikovurderingen må ikke være for generell, den må gjelde spesifikt for de konkrete forholdene på arbeidsplassen og de konkrete oppgavene som skal gjøres
 • Risikovurderingene må hele tiden oppdateres, slik at de ivaretar nye situasjoner, uforutsette hendelser og farer som kan oppstå.
 • Gi god opplæring – og opplæringen må gis på et språk den ansatte forstår
 • Arbeidsgivere må sørge for nødvendig verneutstyr og kreve at utstyret brukes. Og
  arbeidstakerne må bruke det. Arbeidsgiver må også sørge for at vern på maskiner
  og utstyr ikke fjernes eller overstyres.