For å bli godkjent må bedriftshelsetjenesten:

 • Være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske HMS-arbeidet.
 • Ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at BHT’en bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte, og sikrer faglig kompetanseutvikling for BHT’ens personale.
 • Ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder:
  • Arbeidsmedisin/arbeidshelse
  • Yrkeshygiene
  • Ergonomi
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Systematisk HMS-arbeid
 • Ha et faglig personale som dekker minst 3 årsverk
 • Dekke følgende fagområder med minimum 30 prosent av et årsverk:
  • Arbeidsmedisin
  • Yrkeshygiene
  • Ergonomi
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

 

I særlige tilfeller kan en bedriftshelsetjeneste der det faglige personalet dekker 2 årsverk, likevel bli godkjent hvis det kan dokumenteres at bedriftshelsetjenesten har et samarbeid med relevante kompetansemiljø som dekker manglende fagområder. Arbeidstilsynet kan stille de vilkår som anses nødvendig i forbindelse med vedtak om godkjenning.

Godkjenningen varer i 5 år

Når vilkårene er til stede, vil Arbeidstilsynet som hovedregel gi godkjenning for en periode på fem år. Arbeidstilsynet kan trekke godkjenningen tilbake dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt, eller hvis de ikke oppfylles innen en fastsatt frist. BHT’ene må være forberedt på oppfølgingsbesøk fra Arbeidstilsynets godkjenningsenhet i løpet av godkjenningsperioden.

Hvordan vise at bedriftshelsetjenesten er godkjent?

Arbeidstilsynet har utarbeidet et godkjentmerke. Dette kan brukes når bedriftshelsetjenester ønsker å synliggjøre godkjenning i profilering og markedsføring. Godkjentmerket kun kan benyttes av bedriftshelsetjenester som har gyldig godkjenning.

 

Godkjent BHT