§4a Bistå med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser

1. Byggesak / innkjøp / omstilling
Bistå med byggesak / innkjøp / omstilling. Sikre gode og hensiktsmessige HMS-forhold.


§4b Bistå med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og utstyr og øvrige arbeidsprosesser

2. Utarbeide system og prosedyrer
Bistand til utarbeiding av retningslinjer, system og prosedyrer. Sikre gode retningslinjer/prosedyrer, for eksempel eksponeringsregister.


§4c Bistå med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurdere risiko for helsefare

(Mål: Kartlegge arbeidsmiljøet, vurdere funn og foreslå forebyggende, risikoreduserende og helsefremmende tiltak.)

3. Fysisk arbeidsmiljø
Kartlegge og evt. gjennomføre målinger av støy, stråling, vibrasjoner og lys.

4. Kjemisk arbeidsmiljø
Kartlegge og evt. gjennomføre målinger av støv, røyk, damp, gasser og fiber.

5. Biologisk arbeidsmiljø
Kartlegge og evt. gjennomføre målinger av smittestoffer, legionella etc.

6. Inneklima
Kartlegge og evt. gjennomføre målinger av temperatur, luftutskifitng, luftfuktighet og muggsopp.

7. Ergonomiske forhold
Kartlegge data- / arbeidsplasser og arbeidsprosesser.

8. Vernerunde / arbeidsplassbesøk
Kartlegge arbeidsplasser og arbeidsprosesser.

9. Psykososialt arbeidsmiljø
Bistand ifm. det psykososiale arbeidsmijøet, kartlegging, m.v.

10. Risikovurdering
Kartlegge farer og problemer og vurdere risiko for helsefare innenfor områdene: Psykososialt, organisatoriske forhold og stress, vold og trusler, tungt og ensformig arbeid, kjemisk, biologisk, vibrasjoner og andre forhold.


§4e Bistå i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foreta nødvendig oppfølging

11. Risikobasert og målrettet helseovervåkning
Overvåke og kontrollere helsa ut fra eksponeringer i arbeidsmiljøet. Avdekke eventuelle avvik fra grenseverdier og/eller endringer. Resultat skal danne grunnlag for eventuelle tiltak både på individuelt plan og virksomhetsnivå.

12. Legekonsultasjon
Konsultasjon ved arbeidsrelaterte spørsmål/plager/sykdom. Avdekke sammenheng med arbeidsmiljø og foreta nødvendig oppfølging av den enkelte og virksomheten.

13. Vaksinering
Vaksine ihht mulig eksponering med bakgrunn i arbeidsgivers risikovurdering. Forebygge sykdom som kan skyldes smittestoffer.

14. Blodprøver
Overvåke helsa ut fra eksponeringer i arbeidsmiljøet gjennom blodprøver. Avdekke eventuelle avvik fra grenseverdier og/eller endringer. Resultat skal danne grunnlag for eventuelle tiltak både på individuelt plan og virksomhetsnivå.

15. Psykologkonsultasjon
Konsultasjon psykolog. Inntil 2 konsultasjoner pr. pers.. Rask vurdering som grunnlag for å forebygge og redusere sykefravær.
NB!: Belastes med 1,5 time per konsultasjon.

16. Fysioterapikonsultasjon
Konsultasjon fysioterapeut -inntil 2 konsultasjoner pr. pers. Rask vurdering som grunnlag for å forebygge og redusere sykefravær.


§4f Bistå ved individuell tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6

17. Sykefraværsoppfølging
Delta i dialogmøter og annen sykefraværsoppfølging. Støtte leder og den ansatte i arbeidet med å få til en tidligst mulig avklaring.

18. Individuell tilrettelegging
Kartlegge funksjons-/restarbeidsevne. Foreslå mulige løsninger og tiltak.


§4g Bistå med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak

19. Kurs og opplæring
Informasjon og opplæring i aktuelle HMS-tema. Sikre at virksomheten gir nødvendig informasjon og opplæring.

20. Førstehjelpskurs
Informasjon og opplæring. Sikre at virksomheten gir nødvendig informasjon og opplæring.


§4h Bistå ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

21. Henvendelser og telefoner
Arbeidstakerne kan fritt og uten arbeidsgivers forhåndssamtykke kontakte sin BHT i arbeidsmiljøspørsmål. Dekke behov for en nøytral, ekstern samtalepartner.

22. Lederstøtte
Dialog med og veiledning/rådgivning til  ledere på alle nivå. Ledere får bistand  til å håndtere utfordringer i arbeidsmiljøet.


Andre tjenester innenfor godkjent bedriftshelsetjeneste

23. AMU
Deltagelse i AMU. Bidra med vurderinger og råd. Presentere egne rapporter.

24. Andre møter

25. Tilbakemelding etter oppdrag
Sikre informasjon om undersøkelser / målinger / helseovervåkning / kartlegging og sikre oppfølging av resultat.

26. Administrasjon
Administrasjon av medlemskapet. Samarbeidsmøter. Utarbeide lovpålagt årsplan BHT og årsrapport. Ajourføre ansattejournaler. Administrasjonskostnader, minimum 1 time per årsplan. Oversikt, system og struktur.

27. Timer til disp.
Timer reservert til påkommende saker. Timer disponibel til diverse påløpende saker, minimum 1 time per årsplan. Sikre tilgjengelige ressurser til påløpende saker.

 

Medlemsavgift forfaller til betaling 2 ganger i året, i januar og juli måned. Bestilte ekstratimer faktureres ved inngåelse av årsplan.