Arbeidsglede gir overskudd

Vårt verdigrunnlag er kvalitet, respekt og arbeidsglede. Visjonen er «Arbeidsglede gir overskudd». Med vår fagkunnskap og lange erfaring tilbyr leverer vi skreddersydde HMS-tjenester av høy kvalitet. Dette skal bidra slik at våre kunder lykkes i sitt HMS-arbeid med å forebygge helseplager og helseskader og ved at de kan tilby helsefremmende arbeidsplasser til sine medarbeidere. Vi er gjerne en pådriver og initiativtaker til å drive HMS-arbeidet fremover slik at arbeidsglede og overskudd blir en realitet også for din virksomhet.

 

Forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt støtter opp under vår visjon:

Et godt arbeidsmiljø styrker produktiviteten

En nylig offentliggjort rapport fra Nordisk Ministerråd presenterer analyser som ytterligere bygger opp under antakelsen om at forbedret arbeidsmiljø og trivsel forsterker virksomhetens produktivitet og lønnsomhet.

Undersøkelsen som er basert på data fra fire nordiske land, er en av de mest omfattende empiriske forskningsprosjekt gjennomført på fagfeltet arbeidsmiljø, trivsel og produktivitet og viser sammenhengen mange ønsker å tro på, men som i liten grad har vært mulig å vise. Rapporten bidrar til å avlive myten om at investeringer i arbeidsmiljøet går ut over virksomhetens bunnlinje.

Sterk sammenheng mellom fysisk arbeidsmiljø og produktivitet
Prosjektet som bygger på nasjonale register- og surveydata ble ledet av det danske analysehuset DAMVAD og gjennomført i samarbeid med arbeidsmiljøforskere fra Danmark, Sverige, Finland og Norge (STAMI). Datamaterialet omfatter perioden 2000 til 2010, og resultatene er basert på mer enn 20.000 observasjoner.

Analysene viser en signifikant (ikke-tilfeldig) positiv sammenheng mellom et godt fysisk arbeidsmiljø/ medarbeideres trivsel og virksomhetens produktivitet. Resultatene lot seg reprodusere i ulike modellspesifikasjoner og er gyldige for alle deltagende land.

Vanskelig å påvise sammenheng mellom psykososialt arbeidsmiljø og produktivitet
Med de samme dataene har det imidlertid ikke lyktes å påvise noen sammenheng mellom psykososialt arbeidsmiljø og produktivitet.

Dette må ikke tolkes som at det ikke finnes en sammenheng mellom forbedringer i det psykososiale arbeidsmiljøet og virksomhetens evne til verdiskapning. Resultatet indikerer kun at sammenhengen ikke lot seg påvise i våre data.

Lavere sykefravær øker produktiviteten
I det norske datamaterialet hadde man også tilgang til sykefraværsdata. Analysene av disse viste en signifikant negativ sammenheng mellom sykefravær og produktivitet. Resultatene var robuste og ga samme resultat også når man tok høyde for produktivitetsutviklingen over tid.

Fremtidig forskningsbehov
Utfordringene knyttet til å fremskaffe ny kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og produktivitet ligger i tilgangen til relevante data og muligheten til å koble data om arbeidsmiljø til ulike registre.

Det er ønskelig at rapporten kan danne grunnlag for flere forskingsprosjekter der man ved analyser av kvantitative data kan bidra til økt kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsmiljø, trivsel og produktivitet.Eksempel her vil kunne være om den positive sammenhengen mellom arbeidsmiljø og produktivitet skyldes at forbedret arbeidsmiljø skaper bedre produktivitet eller om det er slik at forbedret produktivitet bidrar til bedre arbeidsmiljø.